LIZOR, LYSE, LIZANT MINDRAY M30L, M30CFL
Ingredienti activi
Saruri de amoniu cuaternare ...............………<50 g/L
Surfactanti neionici .................................… < 15 g/L
Izopropanol …............................................ 0.1-1.5 g/L
Etanol …...................................................... < 1.5 ml/L
OBSERVATII
Absorbanta la 750 nm < 0.1
Absorbana crescuta in domeniul 528-548 nm,cu un maxim in jurul valorii de 540 nm
Solutie perfect clara

[ Inchide descriere ]